Tổng diện tích đất xây dựng: 3.677 m2.

Khối khách sạn và dịch vụ: 1.791 m2

Khối shophouse: 1.886 m2

Đất giao thông cây xanh mặt nước: 3.389 m2