Tổng diện tích đất : 4.127 m2

Diện tích đất xây dựng:1.315 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng : 36.907 m2

Chiều cao: 30 tầng.