Diện tích đất : 1.200 m2

Diện tích sàn xây dựng : 18.000 m2

Chiều cao: 20 tầng và 2 tầng hầm