Tổng diện tích khu đất : 71.373,3 m2

Đất xây dựng công trình : 4..134 m2 ( Trong đó: đất biệt thụ: 27.207 m2; đất khu nhà dịch vụ : 4.522 m2; đất khu khách sạn nghỉ dưỡng: 11.405 m2 )

Đất cây xanh mặt nước  16.238 m2

Đất giao thông : 12.001,3 m2.